Vi bruger cookies til at huske dine indstillinger og indsamle statistik, der kan være med til at forbedre hjemmesiden. Læs mere om cookies på fsb.dk

At klage

At klage

At klage

Råd og anvisninger til beboere i FSBbolig/Kantorparken

Heldigvis lever de fleste beboere fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan de fleste finde ud af at tale sammen, hvis der opstår konflikter.

Men desværre er det nogle gange nødvendigt at inddrage en tredjepart, fordi en beboer ikke kan finde ud af at overholde husordenen og/eller de love og regler, der gælder i samfundet i almindelighed.

Det kan blive nødvendigt at klage.


Hvad er en husorden?

Husordenen er et fælles regelsæt for hele Kantorparken, og du er som beboer forpligtet til at overholde reglerne i husordenen. I husordenen kan du læse, om du må have husdyr i din bolig, hvornår du må bore, hvornår der skal være ro, hvor du skal gøre af dit affald osv.

Husordenen er ikke lavet for at genere dig som beboer, men for at sikre at Kantorparken er et godt sted at bo.

Reglerne i husordenen vedtages på afdelingsmødet.

Det er altså beboerne selv som, udover de forhold, der er fastlagt af lovgivningen, bestemmer, hvilke regler der skal gælde i Kantorparken.

Du kan finde husordenen her på hjemmesiden.


Før du klager

Hvis du er generet af dine medbeboere, er det en god ide først at tale med dem personligt og forsøge at løse problemet indbyrdes. Det skaber det bedste klima her i afdelingen, hvis konflikter kan løses uden at drage en tredjepart ind i det.

Hvis du vælger at klage, er du anonym, indtil sagen eventuelt sendes til beboerklagenævnet eller boligretten.

Du skal møde op og vidne ved en eventuel sag. Derfor er det altid vigtigt, at du selv har hørt eller overværet den overtrædelse af husordenen, som du vil klage over. Og du skal være helt sikker på, hvem der er årsag til overtrædelsen.

Af samme grund må du ikke underskrive en anden persons klage, fordi du har sympati med ham eller på baggrund af, hvad han fortæller om forskellige episoder. Du skal selv have oplevet episoderne, ikke kun hørt om dem, når du skriver under på en klage.


Hvordan klager du?

En klage skal være skriftlig. Du kan vælge at skrive et brev, en e-mail eller benytte klageskemaet, som kan fås på ejendomskontoret eller her.

Det er vigtigt, at du skriver, hvad du klager over, og hvem du vil klage over med tydelig angivelse af navn og adresse. Husk også at skrive dit eget navn, adresse, dato og at underskrive klagen.

Du skal aflevere klagen på ejendomskontoret.


Hvordan behandles din klage?

Hvis ejendomskontoret vurderer, at de kan tage sig af sagen, vil de henvende sig til den beboer, du har klaget over. Men ejendomskontoret kan også sende sagen videre til FSBs klagesagsbehandler.

Afhængig af sagens karakter vil FSB:

  • sende overtræderen et brev, hvori FSB beder vedkommende om at stoppe den generende adfærd
  • sende overtræderen en advarsel, som er en alvorlig påmindelse om, at den pågældende adfærd er uacceptabel. Hvis overtræderen inden for tre til seks måneder igen overtræder husordenen, kan sagen sendes til beboerklagenævnet.
  • opsige lejeaftalen og evt. derefter indbringe sagen for boligretten


Mens din sag behandles

Sagsbehandlingstiden i FSB er normalt cirka en uge, fra FSB modtager klagen, og til FSB sender et brev til overtræderen. Hvis din sag indbringes for beboerklagenævnet, varer det cirka to måneder og i boligretten cirka seks måneder, inden der er en afgørelse.

Selv om en sag er indbragt for beboerklagenævnet eller boligretten sker det, at overtrædelserne af husordenen alligevel fortsætter. I så fald er det en god idé, at du giver FSB skriftlig besked (send en ny klage), så FSB kan fremlægge, at der ikke er sket nogen ændring i overtræderens adfærd, efter sagen er indbragt.


Beboerklagenævnet

FSB sender meget få sager til beboerklagenævnet.

De sager, som typisk kommer for beboerklagenævnet, er sager af mindre omfattende karakter. Det er sager, hvor FSB ikke skønner, at overtræderen skal flytte ud af lejligheden, men blot have en rimelig mulighed for at tilpasse sig husordenen og almindelige regler for god ro og orden.

De typiske sager handler om støj, ulovligt hold af husdyr, chikane mv.

Beboerklagenævnet er, som navnet siger, et nævn og ikke en domstol. Det betyder, at nævnets arbejde er underlagt forvaltningsloven og offentlighedslovens regler, og at alle parter i en sag har ret til at se de forskellige dokumenter i sagen.

Hvis din sag indbringes for beboerklagenævnet, skal FSB derfor sende al tidligere korrespondance i sagen til nævnet, og den beboer, du har klaget over, får altså kendskab til klagerne og lejlighed til at kommentere dem.

I nogle tilfælde vil du også blive konfronteret med overtræderen.

Behandlingen af en sag i beboerklagenævnet foregår som hovedregel skriftligt, men i nogle tilfælde ønsker nævnet f.eks., at du som klager skal møde frem for nævnet.

Beboerklagenævnets afgørelser er ikke en dom og kan derfor ikke gennemtvinges. Hvis parterne ikke retter sig efter afgørelsen, må sagen indbringes for boligretten.


Boligretten

Sager indbringes for boligretten, når de er af alvorlig karakter, og FSB derfor skønner, at lejeaftalen bør ophæves og overtræderen flytte fra ejendommen.

Typiske eksempler på sager i boligretten er trusler om vold, fysisk vold, opbevaring af våben og lignende, grov chikane og voldsom støj.

Hvis din sag overgives til boligretten, sender FSB al korrespondance dertil. Retten sender så alle klagebreve videre til modpartens advokat, og du skal derfor være forberedt på, at overtræderen ser dine klager.

Hvis din sag kommer i boligretten, skal du vidne i retten.


Hvis du skal vidne i en sag

Hvis du skal vidne i en sag, skal du i retten og forklare hvad og hvem, du har klaget over. Du vil derfor skulle mødes med overtræderen i retten. Mange spørger, om de ikke kan nøjes med at afgive en skriftlig erklæring til brug for sagen. Det kan de ikke, og hvis de ikke vil møde frem som vidne, mister FSB muligheden for at føre bevis for overtrædelserne. Resultatet bliver ofte, at sagen lukkes.

Hvis du som klager skal vidne i en sag, vil FSB indkalde dig til et formøde med FSBs advokat, hvor du kan få svar på eventuelle spørgsmål. Formålet med formødet er at forberede dig på, hvordan det foregår i et retslokale.

FSBs advokat fortæller dig f.eks., hvor du skal sidde, at du ikke kommer ind i retslokalet, før du selv skal afgive forklaring, og at du først bliver afhørt af FSBs advokat, dernæst af overtræderens advokat og måske også indimellem af dommeren.


Resultatet af retssagen

Hvis dommen er, at overtræderen skal flytte fra lejligheden, gives en frist fra et par uger til flere måneder.

Hvis overtræderen ikke anker sagen til landsretten (for så kan der gå yderligere et halvt til et helt år) og heller ikke flytter, henvender FSB sig til fogeden for at få overtræderen sat ud af lejligheden. I fogedretten kan der også være ventetid, som oftest to-tre måneder.


Hvad koster det at klage?

Hvis FSB accepterer din sag, koster det ikke noget for dig at klage.

Hvis FSB ikke vil påtage sig sagen, og du alligevel ønsker at få sagen prøvet ved beboerklagenævnet, koster det 119 kroner pr. sag (2006 takst).

 

OM AT KLAGE - råd og anvisninger til beboere i FSBbolig

Rådhuspladsen 59 · 1550 København V

Telefon 33 13 21 44

www.fsb.dk · fsb@fsb.dk